Programovanie v jazyku C++

c-logo Na této stránce najdete souhrn článků seriálu Programovanie v jazyku C++, který pro LinuxEXPRES píše Eduard Boldižár z ExoSpace.cz.

Rekurzívne funkcie

Naučte sa využívať rekurzívne funkcie, vďaka ktorým môžete ušetriť nemálo času a kódu pri vývoji a získať benefity ako napr. zjednodušenie či spriehľadnenie programu.

Čtěte dále ≫

Tvorba funkcii (2)

Naučte sa pracovať s návratovou hodnotou funkcii. Uvidíte aj implementáciu faktoriálu s využitím funkcie.

Čtěte dále ≫

Tvorba funkcií (1)

Článok vás uvedie do oblastí tvorby vlastných funkcií. Pochopíte význam a syntax funkcie a dozviete sa o rozdielu medzi parametrom a argumentom.

Čtěte dále ≫

Kižnica string – funkcie substr a pop_back

V záverečnom dieli z minicyklu o knižnice string si povieme o funkciách substr a pop_back.

Čtěte dále ≫

Knižnica string – funkcia replace

Nahradiť časť reťazca inou časťou reťazca? V knižnici string sa nachádza funkcia replace, ktorá nám umožní jednoducho nahradzovať reťazce.

Čtěte dále ≫

Knižnica string – funkcia insert

V tomto článku si predstavíme funkciu insert . Zároveň sa naučíte s funkciou insert pracovať a ukážeme si aj rôzne argumenty, ktoré táto funkcia podporuje.

Čtěte dále ≫

Knižnica string – funkcie back, front a push_back

Ďalšia časť o knižnici string a jej podporovaných funkciách. Tentoraz sa pozrieme na funkcie back, front a push_back.

Čtěte dále ≫

Funkcie rbegin, cbegin, crbegin a rend, cend, crend

V tomto článku si preberieme viacero funkcii, ale nebojte sa, ide len o deriváty funkcie begin a end s podobnou funkcionalitou. Ide konkrétne o funkcie rbegin a rend , cbegin a cend , crbegin a crend.

Čtěte dále ≫

Knižnica string – funkcie find_first_not_of a find_last_not_of

V tomto článku si precvičíme funkcie find_first_not_of a find_last_not_of.

Čtěte dále ≫

Knižnica string – funkcie find_first_of a find_last_of

V tomto článku preberieme dve funkcie, s ktorými môžete pohodlné hľadať znaky v reťazci. Ide o funkciu find_first_of a find_last_of.

Čtěte dále ≫

Knižnica string – funkcie clear a swap

V tomto článku sa naučíme mazať celé reťazce s pomocou funkcie clear a s funkciou swap vzájomne vymienať obsah medzi dvoma reťazcami.

Čtěte dále ≫

Knižnica string – funkcia erase

Hľadate funkciu, ktorá by vám umožnila mazať znaky alebo celé reťazce? Funkcia erase je na tento účel ako stvorená.

Čtěte dále ≫

Knižnica string – funkcie resize, reserve a shrink_to_fit

V tomto diele si rozoberieme funkcie resize , reserve a shrink_to_fit . Umožnia nám napr. meniť veľkosť reťazca či ovplyvňovať kapacitu pridelenej pamäte pre reťazec.

Čtěte dále ≫

Knižnica string – funkcia compare (2)

Pokračujeme druhým dielom v predstavovaní funkcie compare z knižnice string.

Čtěte dále ≫

Knižnica string – funkcia compare (1)

V tomto článku sa pozrieme na funkciu compare s ktorou môžeme porovnávať reťazce. Rovnako si v článku rozoberieme trochu komplikovanejšie návrátove hodnoty funkcie compare.

Čtěte dále ≫

Knižníca string – funkcie assign a copy

V minulom diele sme hovorili o funkcii append, ktorá pridáva znaky na koniec plného reťazca. V tomto diele si posvietíme na funkciu assign, ktorá prezmenu zaplňuje znaky od nultej pozície a tým sa líši od funkcie append. V záverečnej častí článku sa pozrieme na funkciu copy, ktorá nám umožní z reťazca získavať sekvencie znakov, ktoré uložíme do klasických C reťazcov.

Čtěte dále ≫

Knižnica string – funkcie append a capacity

V článku sa pozrieme na funkciu append, s ktorou môžeme konštruovať reťazce ako chceme a funkciu capacity, ktorá nám ukáže aktuálne alokovanú veľkosť pamäte pre reťazec.

Čtěte dále ≫

Knižnica string – konštruktor

Ukážeme si, ako rôzne môžete vytvoriť reťazec. Použíjeme pri tom konštruktor, znám y v objektovo-orientovanom programovaní.

Čtěte dále ≫

Knižníca string – operátory + a +=

Pokračujeme pri predstavovaní možností práce s reťazcami a v tomto článku sa pozrieme na operátory + a +=, ktoré nám umožňujú rôzne kombinovať reťazce.

Čtěte dále ≫

Knižnica string – funkcie length, empty a at

Čakajú nás pre vás už známe funkcie length a empty zo skorších dielov a predstavíme si funkciu at, s pomocou nej vieme napr. vypísať vybraný znak z reťazca.

Čtěte dále ≫

Knižnica string – funkcie find a size

V tomto článku sa pozrieme nato, ako nájsť nejakú časť reťazca s pomocou funkcie find a rovnako si spomenieme už známu funkciu size, ktorú často používame pri reťazcoch.

Čtěte dále ≫

Knižnica string – funkcie begin a end

Doteraz ste sa naučili, ako pracovať s cyklami a taktiež sme sa pozreli na základnú prácu s poliami a reťazcami. Tým to ale nekončí. Pre efektívnejšiu prácu s reťazcami nám knižnica string ponúka bohaté možností.

Čtěte dále ≫

Knižnica cctype (4)

V zaverečnom dieli minicyklu o knižnici cctype si ukážeme niektoré zaujímave funkcie napr. testovanie znaku, či je alfanumerický.

Čtěte dále ≫

Knižnica cctype (3)

Pokračujeme v predstavovaní knižnice cctype a jej podporovaných funkcii.

Čtěte dále ≫

Knižnica cctype (2)

V minulom diele sme si prvý krát predstavili knižnicu cctype a zamerali sme sa na test veľkostí znakov. V tomto článku budeme pokračovať tým, ako zmeniť veľké písmeno na malé a opačne.

Čtěte dále ≫

Knižnica cctype (1)

V tomto článku si prvý krát ukážeme knižnicu cctype , ktorá nám umožní manipulovať zo znakmi. Knižnica je využiteľná všade tam, kde chcete meniť charakter znakov, napríklad zmeniť malé písmeno (znak) na veľké. V prvom dieli mini série o knižnici cctype si ukážeme testovanie veľkostí znakov. Pôjde o funkcie islower a isupper.

Čtěte dále ≫

Generátor pseudonáhodných čísel (2)

Pokračujeme druhým dielom o generátore pseudonáhodných čísel. Diel bude zameraný na tvorbu programov, kde si precvičite generátor pseudonáhodných čísel.

Čtěte dále ≫

Generátor pseudonáhodných čísel (1)

Začneme v článku s úvodom do funkcii a ukážeme funkcie na generovanie pseudonáhodných čísel.

Čtěte dále ≫

Iteratívne programy s pomocou cyklov (2)

Pokračujeme tvorbou iteratívnych programov s pomocou cyklov. Ukážeme si program na tvorbu jednoduchej tabuľky. V závere nás čaká program, ktorý nám vykreslí stromček.

Čtěte dále ≫

Iteratívne programy s pomocou cyklov (1)

S pomocou cyklov vieme vytvoriť zaujímave iteratívne programy, ktoré si ukážeme v tomto a nasledujúcom diele. Tieto programy vám umožnia získať nejakú programatorsku prax.

Čtěte dále ≫

Podmienka switch-case

Okrem podmienok s konštrukciou if-else poznáme aj switch-case. Tento typ podmienky sa hodí všade tam, kde potrebujeme rýchlo rozhodnuť o hodnote premennej, objektu atď…

Čtěte dále ≫

Príkaz goto

Minule sme riešili príkazy break a continue. V tomto článku pokračujeme ďalším zo základných príkazov jazyka C++: príkazom goto.

Čtěte dále ≫

Príkazy break a continue

V článku sa budeme zaoberať dvoma príkazmi, ktoré patria do základnej konštrukcie jazyka C++. Pôjde o príkazy break a continue.

Čtěte dále ≫

Chyby

V článku sa zameriame na tri typy chýb, s ktorými sa môžete stretnúť behom programovania v jazyku C++. Samozrejme, s chybami sa stretnete vo všetkých programovacích jazykov a preto je dôležite byť oboznámený s touto oblasťou.

Čtěte dále ≫

Operátory (3)

Pokračujeme tretím a zároveň posledným dielom z cyklu operátory. Okrem dokončenia bitových operátorov na vás v závere čaká ternárny operátor.

Čtěte dále ≫

Operátory (2)

Tento článok je viac teoretický. Čaká nás putovanie do zaujímavej oblastí, kde premostíme nejaké poznatky z diskrétnej matematiky do jazyka C++.

Čtěte dále ≫

Operátory (1)

Doteraz sme si vysvetlili viacero veci napríklad polia, reťazce či cykly. Avšak, neprebrali sme dôležitú oblasť jazyka C++, operátory. V článku som zľahka načrtol, čo sú tie operátory a vysvetlil aritmetické operátory. A nie sú jediným typom operátorov. Predpokladám, že začiatočník by uvítal nejaký súhrn z tejto problematiky.

Čtěte dále ≫

Cyklus while (2)

Druhý diel sa zapodieva cyklom do while. Dočítate sa o funkcionalite spomenutého cyklu a naučíte sa s ním pracovať na základe ukážkových príkladov.

Čtěte dále ≫

Cyklus while (1)

V tomto článku sa zameriame na cyklus while. Popritom si ukážeme, ako vytvoriť nekonečný cyklus.

Čtěte dále ≫

Cykly (3)

V článku si ukážeme jednoduchú manipuláciu reťazca pomocou cyklu for. Ešte predtým si ukážeme algoritmus, ktorý rozhodne, či číslo je alebo nie je prvočíslom.

Čtěte dále ≫

Cykly (2)

V článku sa pozrieme na zaujímavý vzťah medzi cyklom for a poľom. Tieto poznatky vám uľahčia pri manipulácii s poľami.

Čtěte dále ≫

Cykly (1)

Tento článok započne mini seriál o cykloch v C++. Neminie vás ľahký úvod do cyklov a prvé zoznámenie sa s cyklom for.

Čtěte dále ≫

Reťazce

Článok je primárne o dvoch štýlov deklarácii reťazcov. Čakajte i jednú ukážku s poľom.

Čtěte dále ≫

Pole

V tomto článku sa naučíte pracovať s poliami. Pole v jazyku C++ je dátová forma, ktorá obsahuje hodnoty rovnakého typu. Napríklad 10 premenných typu float či 20 premenných typu double. Použiteľnosť polí je obrovská. Takže poďme na to.

Čtěte dále ≫

Konverzie, pretypovanie a podmienky

V článku sa pozrieme na konverzie a pretypovanie premenných. Zaujímavosťou bude i jednoduchá kalkulačka, kde si precvičíte podmienky.

Čtěte dále ≫

Desatinné čísla a aritmetické operácie

Predstavili sme si v minulých dielach celočíselné typy premenných. Môžme ale pomyslieť v jazyku C++ na desatinné čísla? Aj o tom bude tento článok. Taktiež si na konci osviežime pravidla matematiky.

Čtěte dále ≫

Typ premennej bool a kvalifikátor const

V tomto článku by som chcel ukázať ďalší typ premennej bool a kvalifikátor const. Pre nováčikov je to určite niečo nové a zároveň prizvukujem, i dôležité.

Čtěte dále ≫

Celočíselný špeciálny typ premennej char

Doteraz sme sa stretli s týmito celočíselnými typmi: int, short a long. Existuje ale špeciálny celočíselný typ premennej a tento typ nazývame char. Práve typ char bude hlavnou témou tohto článku.

Čtěte dále ≫

Celočíselne typy bez znamienka a celočíselne konštanty

V tomto článku si rozoberieme jednú možnosť definovania celočíselných typov. Taktiež si vysvetlíme, čo sú celočíselne konštanty.

Čtěte dále ≫

Typy premenných

V tomto článku pokračujeme základným celočíselnými typmi. Ukážeme si tabuľku i pár názorných príkladov k nej.

Čtěte dále ≫

Deklarácie premenných

V tomto článku sa prvý krát stretnete s pojmom premenná. Aj keď pravda, niečo ste už naprogramovali v rámci seriálu, avšak tentoraz pôjdeme do hĺbky. Je čas sa s premennými zoznámiť.

Čtěte dále ≫

Stream cin

V minulom diele sme rozoberali stream cout na výstup z programu. V tomto článku rozoberieme vstup, ktorý reprezentuje stream cin. Takto by sme ukončili nutný základ, pre ďalšie pokračovanie seriálu.

Čtěte dále ≫

Stream cout

V tomto článku si rozoberieme stream cout, ktorý sa využíva na výstup programu. Okrajovo spomenieme aj funkciu printf(), s ktorou sú céčkári určite oboznámený.

Čtěte dále ≫

Hlavičkové súbory

V predchozím diele sme si niečo povedali o funkcii main() a ďalších zaujímavostí. Tento článok sa bude zameriavať na tematiku hlavičkových súborov, priestoru mien, komentárov a zakončíme to znakom nového riadku.

Čtěte dále ≫

Funkcia main()

V tomto článku začneme vysvetľovať základné piliere potrebné pri programovaní v jazyku C++. Predstavíme si veľmi dôležitú funkciu main() a ďalšie nutné príkazy, o ktorých by ste mali vedieť.

Čtěte dále ≫

Kompilovanie programov

V tomto článku sa pozrieme na dôležite body pri vytváraní zdrojových kódov a ukážeme si, ako kompilovať súbory jazyka C++. Vedieť kompilovať je základnou zručnosťou, ktorú treba vedieť pri práci s jazykom C++.

Čtěte dále ≫

Úvod a história (2)

V tomto článku pokračujeme v rozprávaní o histórii programovacieho jazyka C++. Prejdeme si myšlienky objektovo-orientovaného prístupu k programovaniu, tiež ku generickému programovaniu a v závere samotnú evolúciu jazyka C++.

Čtěte dále ≫

Úvod a história (1)

Tento článok bude prvým dielom seriálu o programovacom jazyku C++. Povieme si v ňom, na čo slúži programovací jazyk C++, niečo o jeho histórii a možnostiach.

Čtěte dále ≫

Permanent link to this article: https://exospace.cz/programovanie-v-jazyku-c/

LIBREOFFICE 6.1 JE ZDE!

Stáhnout

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial
Forum ExoSpace.cz
Facebook
RSS
Google+
Twitter
YouTube
Napište nám
SlideShare
Telegram